Etiknämnd

Etiknämnden

Etiknämndens uppgift är dels att bistå med råd vid tolkning och tillämpning av Internrevisorernas yrkesetiska kod, dels att pröva om medlem eller CIA eller annan av IIA certifierad i sin yrkesutövning handlat i enlighet med Internrevisorernas yrkesetiska kod. Samtliga ledamöter i nämnden ska vara CIA-certifierade och får inte ingå i styrelsen eller vara ordförande i kommitté eller arbetsgrupp inom föreningen.

Läs mer i Etiknämndens instruktion

Ordförande

Ann-Charlotte Klingberg
ann_charlotte_klingberg@hotmail.com

Ledamöter

Björn Grinde, Skatteverket
bjorn.karlsson.grinde@skatteverket.se

Samuel Wrackefeldt, Dina försäkringar

Samuel.Wrackefeldt@dina.se