Är alla ärenden inom Etiknämnden konfidentiella?

Är alla ärenden inom Etiknämnden konfidentiella?


Svar

Ledamot i Etiknämnden ska iaktta absolut konfidentialitet gällande Etiknämndens ärenden.

Det är den som begär råd som avgör i vilken form Etiknämnden ska kommunicera resultatet av sin tolkning av yrkesetisk kod. Resultatet av tolkningen lämnas ut till den medlem som begärt råd. Rådet kan begäras muntligt eller skriftligt och publiceras endast om frågande önskar.