Mentorskap

Mentorskap

IIA Swedens mentorskapsprogram är ett koncept för att inspirera, utmana och utveckla internrevisorer i sin profession och även sin personliga utveckling. Genom ett program för mentorskap tar IIA Sweden tillvara den erfarenhet och kunskap som finns bland medlemmarna samt försöker tillgodose individuella önskemål.

Tillgång till ett personligt stöd, någon som du kan vända dig till, en förebild eller ett bollplank som kan hjälpa dig vidare kan vara till stor hjälp i din kompetensutveckling. Här finns även stora organisatoriska fördelar att vinna. Nyttan ligger i den värdeskapande dialogen och relationen mellan mentor och adept.

I programbeskrivningen kan du läsa mer om programmet. Vi rekommenderar att du läser igenom detta dokument innan du ansöker.

Programbeskrivning mentorskap >>

Medlemmarna berättar om medlemskapsprogrammet >>

Vad förväntas av mig?

Att ingå i IIA Swedens mentorskapsprogram är ett gemensamt åtagande där adept och mentor tillsammans planerar mål och antal träffar.

Som adept förväntas du ansvara för att hålla regelbunden kontakt med din mentor. Som mentor förväntas du kunna svara upp mot din adepts behov. Detta innebär att såväl adept som mentor förväntas kunna bidra med sin tid i den omfattning som partnerskapet innebär.

Kandidater som anmäler sig som mentor behöver genomgå utbildning. Utbildningen hålls i två etapper á två utbildningsdagar samt en halvdag med 3-4 veckor mellanrum, och ger upp till 17 CPE-poäng. Som mentor inom IIA Swedens mentorskapsprogram är det ett krav att du har genomfört mentorsutbildningen.

Mentorer och adepter bör avsätta tid för max 10 träffar per år. Varje 50-minuters möte ger både adept och mentor 1 CPE-poäng. Kontinuitet är viktigt, och därför bör avvikelser eller förändringar inom partnerskapet ske i samråd med adept och mentor. I partnerskap där mentorn har en coachande roll varierar tidsåtgången. Relationen kan innebära snabb återkoppling och tätare träffar eller samtal men under en kortare period. Omfattningen över ett år bedöms ligga på samma nivå som för mentorskapet.

Jag vill vara med! Hur går det till?

Du som vill bli mentor måste först genomföra utbildningen Mentorskap med coachande förhållningssätt. För närvarande finns ingen kurs planerad för 2024 men hör av dig om du är intresserad.

Parallellt med denna årliga process tar IIA Sweden emot ansökningar från adepter löpande. Ansökan för adepter hittar du här. Observera att nya adepter inte blir tilldelade en mentor direkt, utan sparas i en adeptdatabas för att sedan bli tilldelade en mentor så fort möjlighet ges.

Mentorskapsprogrammet faller in naturligt under området kompetensutveckling. IIA Sweden har således tillsatt en formell arbetsgrupp som kommer att arbeta löpande med utveckling av programmet och inom matchningsprocessen. Under antagningen kan du som ansöker till att bli mentor eller adept kontaktas av någon i arbetsgruppen för mentorskapsprogrammet.

Det är Internrevisorernas kansli som ansvarar för informationsflödet vilket innebär att du som ansöker kommer att få besked om antagning och matchning via en kansliresurs som arbetar med administrationen av mentorskapsprogrammet.

Arbetsgrupp

Ann-Charlotte Klingberg, Seniorkonsult internrevision
Kennerth Eriksson, Försäkringskassan
Charlotte Eklund, Seniorkonsult Transcendent Group AB
Hilkka Nyberg, Riksbanken

Om du har frågor eller funderingar, är du välkommen att kontakta kansliet på info@theiia.se.