Valberedning

Valberedning

Valberedningens uppdrag är att skapa ett väl underbyggt underlag för årsmötets beslut i nomineringsärenden.

Valberedningen ska arbeta för föreningens bästa och i enlighet med föreningens stadgar och årsmötets instruktioner. I sitt arbete ska valberedningen inhämta information om styrelsens arbete. Kravprofiler för nomineringar ska utgå från styrelsens arbetsordning. Ledamot i valberedningen kan inte nomineras av valberedningen.

Valberedningen ska föreslå kandidater så att styrelsen gemensamt har den kompetens som behövs för att utveckla föreningen och uppfylla dess mål.

Ordförande

Anders Erlandsson, Senior Consultant

Ledamöter

Anders Thunholm, Försvarsmakten

Fredrik Söder, PwC

Charlotte Eklund, Advisense