Nätverken

IIA:s motto är ”Progress through sharing”, varför nätverkande är en central del av organisationen. Som medlem i föreningen finns möjlighet att delta i ett antal olika nätverk som alla riktar in sig på olika områden.

När du loggar in i din medlemsprofil kan du ange vilka nätverk du vill vara delaktig i. Då får du inbjudan till de olika seminarier och nätverksträffar som nätverket anordnar. De flesta nätverksaktiviteterna är kostnadsfria och du kan ansluta till så många nätverk som du vill.

De medlemmar som anordnar nätverksträffarna arbetar ideellt. Vill du engagera dig? Läs vidare om de olika nätverken!

Har du frågor och funderingar kring föreningens nätverk, kontakta oss på info@theiia.se.

Medlemmarna berättar om nätverken >>

Nätverket för offentlig sektor

Offentliga nätverket inom Internrevisorernas förening (IIA Sweden) vänder sig till offentliganställda medlemmar. Syftet med nätverket är att vara ett forum för utbildning och kunskapsspridning gällande aktuella yrkesmässiga frågor för att därigenom bidra till så väl god god internrevisorssed som utveckling av internrevisionen inom den offentliga sektorn. De frågor som tas upp ska ha anknytning och relevans för offentlig verksamhet och revision av denna. Nätverket syftar också till att främja yrkesmässiga kontakter och nätverkande mellan kollegor.

En gång per år anordnar nätverket en heldagskonferens som vanligen består av ett antal kortare föreläsningar kring ett tema. Det brukar ges gott om tid för nätverkande vid dessa träffar. Därutöver anordnas ett eller två kortare seminarier varje år. Tanken med dessa seminarier är att det ska finnas möjlighet att reflektera och diskutera kring olika aktuella teman med kollegor.

Nätverksträffarna vänder sig i första hand till offentliganställda medlemmar men aktiviteterna är öppna även för andra medlemmar.

Inom det offentliga nätverket finns en samordningsgrupp bestående av 5-10 personer som ansvarar för planering och administration av nätverksträffar och utbildningsaktiviteter.

Samordningsgruppen leds av en sammankallande som ansvarar för att leda gruppens arbete. Deltagandet i samordningsgruppen är frivilligt utefter anmält intresse. Det offentliga nätverket har också utbyte med offentliga nätverk inom IIA i de övriga nordiska länderna.

Samordnare för Offentliga nätverket är:

Björn Karlsson Grinde
bjorn.karlsson.grinde@skatteverket.se

International Network

This network is recently established. The network is for you who don’t have Swedish as your first language or work in a global company. You want to meet with colleagues in the same situation.

Our mission is to provide a platform for audit professionals in Sweden, to exchange knowledge and knowhow on various topics & international trends, interact and inspire each other.

Angelina Huobonen,

Stilianos Malamos, European Reliance Insurances S.A

Shuo Zhao, Ericsson

Contact info@theiia.se if you would like to get involved.

Nätverket för totalförsvarsplanering

Nätverket vänder sig främst till internrevisorer som arbetar i organisationer som bedriver samhällsviktiga funktioner och som samtidigt har stor betydelse för planeringen och uppbyggnaden av totalförsvaret. Nätverket har i ett initialt skede valt att inrikta nätverket till internrevisorer på myndigheter som har ett särskilt ansvar enligt Förordning (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap. På sikt behöver nätverket involvera flera organisationer, såväl inom offentlig sektor som inom näringsliv och ideell sektor.

Syftet med nätverket är, i första hand, att väcka internrevisorers intresse för och ge förutsättningar för en grundläggande kunskap om samhällets arbete med planeringen för återuppbyggnaden av totalförsvaret. Därefter finns ambitionen att öka internrevisionens förmåga att granska och ge råd avseende totalförsvarsområdet.

Nätverket planerar för utvecklingsaktiviteter inom områden och tar tacksamt emot idéer och förslag till sådana. Exempel på sådana aktiviteter kan vara kurser, seminarier, workshops, artiklar och vägledningar inom området. Mer information finns efter medlemsinloggning på IIA:s hemsida.

Vill du lära dig mer om totalförsvarsplanering? Du hittar nätverkets kunskapsbank här >>

Har du frågor kan du i första hand vända dig till:

Anders Thunholm, Försvarsmakten
anders.thunholm@mil.se

Kristina Hirschfeldt, FMV

Kristina.Hirschfeldt@fmv.se

Nätverket för finansiell sektor

Det finansiella nätverket är ett forum för internrevisorer verksamma inom den finansiella sektorn. Syftet med nätverket är främst att fungera som ett forum för erfarenhetsutbyte samt för att informera om och diskutera branschspecifika frågeställningar. Planering av nätverkets arbete sker i en samordningsgrupp.

Om du har synpunkter eller förslag på intressanta ämnen/teman kontakta gärna:

Camilla Lövgren, Scania CV AB
camilla.lovgren@tratonfs.com

Nätverket för privat sektor

Det Privata nätverket är ett forum för internrevisorer verksamma inom den privata sektorn. Syftet med nätverket är främst att fungera som ett forum för erfarenhetsutbyte samt för att informera om och diskutera branschspecifika frågeställningar.

Planering av nätverkets arbete sker i en samordningsgrupp. Om du har synpunkter eller förslag på intressanta ämnen/teman kontakta gärna någon av kontaktpersonerna.

Fredrik Eriksson, Intrum
fredrik.eriksson@intrum.com

Pereric Furborg, Essity AB
Pereric.furborg@essity.com

Ulf Rothmyr, Scania CV AB
ulf.rothmyr@tratonfs.com

Eva Sagert, Telia Company AB
Eva.sagert@teliacompany.com

Per-Johan Frank. NCC AB

johan.franke@ncc.se

Nätverket i Jönköping

Nätverket i Jönköping är främst till för dig som arbetar med internrevision i Jönköpings län och närliggande områden eftersom vi brukar träffas fysiskt i Jordbruksverket/Skogsstyrelsens lokaler.

Om du har för avsikt att medverka vid våra träffar så vill vi gärna att du blir medlem, vilket du gör genom att logga in på hemsidan och under medlemsregistret ange att du vill tillhöra nätverket. Det innebär att nätverket får ett visst ekonomiskt tillskott som ska användas för att bekosta olika saker som föreläsare m.m.

Syftet är att anordna nätverksträffar för erfarenhetsutbyte samt utbildningstillfällen inom relevanta områden utifrån nätverkets önskemål. Information om våra träffas publiceras på IIA:s hemsida så att ni kan ta del av vad som händer.

Samordnare för nätverket är:

Catarina Kvarnström Kemi, Skogsstyrelsen
catarina.kvarnstromkemi@skogsstyrelsen.se
036-359391

Nätverket i Västra Sverige

Nätverk i Väst är till för dig som Internrevisor i västra Sverige. Vi i nätverk väst erbjuder seminarier, workshops och after works.

Har du idéer, önskemål eller vill komma i kontakt med oss så är du varmt välkommen! Våra kontaktuppgifter hittar du nedan. Välkommen till nätverk i väst!

Samordnare för Nätverk i Väst är:

Karin Olausson, AB Volvo
karin.olausson@volvo.com
073-902 88 80

Sofia Selstam, PWC
sofia.selstam@pwc.com
072-8809471

Ingela Thörnqvist,
ingela.thornqvist@stadsmiljo.goteborg.se
070-9812268

SIRIS-nätverket

Solitära Internrevisorer I Staten – består av ett 40-tal internrevisionschefer anställda på statliga myndigheter där internrevisionen består av en person. Vi är chefer över internrevisionsfunktionen, men har ingen anställd personal och därmed inget personalansvar. Majoriteten av oss har en konsultbudget för att köpa in specialistkompetens eller extra internrevisionsresurser. Vissa av oss är deltidsanställda vid två myndigheter och i nätverket ingår även några vilkas internrevisionsfunktion består av två personer. Vi arbetar enligt internrevisionsförordningen samt god internrevisionssed.

Nätverket syftar till att skapa ett forum där vi kan träffas och utbyta erfarenheter och idéer, diskutera yrkesmässiga frågor, främja samverkan mellan kollegor (om exempelvis liknande granskningar ska genomföras) och få input till internrevisionsarbetet.

Nätverket anordnar cirka fyra träffar (halvdagar) per år. Agendan för träffarna varieras med exempelvis externa föredragshållare, presentationer av genomförda granskningar, metodikfrågor, workshops, kunskapsspridning och diskussion kring aktuella yrkesmässiga frågor. Agendan styrs av vad vi ser att vi behöver för att utveckla våra funktioner och oss själva i våra yrkesroller. Träffarna äger rum i Stockholm, med möjlighet att delta via videolänk.

Mellan nätverksträffarna har vi regelbunden kontakt via vår e-postgrupp där vi tar stöd av varandra. Vi delar med oss av nyheter inom områdena internrevision, riskhantering och intern styrning och kontroll. Vi ställer frågor som inte kan vänta till nästa träff. Vi utgör bollplank för varandra och stöttar varandra i en bredd av frågor.

Välkommen att kontakta Caroline eller Erik om du vill veta mer om SIRIS-nätverket.

Caroline Wennersten, CSN
Caroline.Wennersten@csn.se

Erik Starrin, Kammarkollegiet
Erik.Starrin@Kammarkollegiet.se

Nätverket i Södra Sverige (vilande)

Detta nätverk ämnar till att samla internrevisorer som befinner sig i södra Sverige och möjliggöra nätverkande och erfarenhetsutbyte utanför Stockholm. Nätverket startades vintern 2015.

Just nu söker vi samordnare för detta nätverk. Är du intresserad av rollen? Kontakta oss på info@theiia.se.