Om internrevision

Om internrevision

Internrevision är en viktig pelare i ägar- och bolagsstyrningen i privata och offentliga företag och organisationer eftersom internrevision skapar trygghet för ägare och företagsledare. Internrevisionen arbetar på uppdrag av verksamhetens styrelse (om sådan finns) och är en intern funktion som hjälper organisationen att nå sina mål. Internrevisionen granskar styrprocesser och riskhantering för hela organisationen för bidra till förbättringar av verksamheten och skapa värde/nytta för organisationen. Det som avgör om ett företag/myndigheter har internrevision eller inte beror på flera aspekter. Det kan finnas regelverk som innebär att det ska finnas en sådan funktion. Det gäller t.ex. banker, försäkringsbolag, vissa finansiella företag och dt flesta större myndigheter.

Internrevisionen arbetar enligt god internrevisions- och internrevisorssed, baserad på etablerade internationella standarder, International Professional Practice Framework (IPPF)

Enligt definitionen i IPPF är internrevisionen en oberoende och objektiv säkrings- och rådgivningsverksamhet som syftar till att skapa värde och förbättra organisationens verksamhet. Internrevisionen hjälper organisationen genom att systematiskt och strukturerat utvärdera och förbättra effektiviteten i riskhantering, intern kontroll och ledningsprocesser.

Internrevisionen arbetar oftast i team och träffar anställda och chefer på samtliga nivåer i en verksamhet. En internrevisor:

 • bedömer risker, styrning, kontroller, etik, kvalitet och effektivitet
 • granskar och utvärderar processer inom en verksamhet
 • utvärderar att kontroller är tillräckliga för att minska de risker som organisationen kan möta
 • ger förslag till förbättringar.

Denna bredd ger internrevisionen ett brett perspektiv på organisationen. Detta gör i sin tur internrevisionen till en värdefull resurs för styrelse och ledningar i fullföljandet av övergripande mål och syften, samt när det gäller att stärka den interna kontrollen och den organisatoriska styrningen.

Snabbfakta om internrevision

 • Internrevisorer finns både inom privata företag och offentliga organisationer
 • Är en relativt okänd profession trots att den har funnits relativt länge
 • Yrkesorganisationen, Institute of Internal Auditors (IIA), bildades i USA 1941
 • IIA finns i ca 200 länder och har totalt 200 000 medlemmar
 • Den svenska organisationen bildades 1951 och har ca 700 medlemmar
 • Tillhandahåller en certifiering som heter CIA (Certified Internal Auditor) som gäller i hela världen
 • Internrevision på en sida.

Material om internrevision

Här hittar du material som kan hjälpa dig förstå vad internrevision är, samt presentera det för andra.

Trycker du på knappen nedan kommer du till en hjälptext som du kan använda när du berättar för andra om yrket.

Bli medlem

Genom att vara medlem i Internrevisorernas förening har du möjlighet att knyta värdefulla kontakter och utbyta erfarenheter med andra inom samma bransch. Du får också tillgång till värdefull kunskapsutbyte och förmånliga rabatter. Bli medlem hos oss idag!

Ansök här