Du som blir granskad

Internrevisionen är placerad direkt under styrelsen. Förklaring till detta är att internrevisionen ska vara en fristående enhet som självständigt ska granska verksamheten. Internrevisionen ska inte delta i den operativa verksamheten och inte heller på annat sätt involveras i det löpande arbetet med intern kontroll.

Internrevisionens uppdrag är att genomföra objektiva granskningar av verksamheten och lämna förslag till förbättringar av processen för intern styrning och kontroll.

Varför granskar internrevisionen ett område?

Varje år gör internrevisionen en riskanalys som identifierar risker som kan medföra att verksamheten inte fullgör sitt uppdrag och/eller når uppsatta mål. De risker som värderas högst bildar grunden för det urval av områden som kommer att granskas av internrevisionen.

Vad gör internrevisionen i en granskning?

Hur en granskning går till kan se lite olika ut från organisation till organisation men följande steg brukar vara gemensamma.

Före

Arbetet inleds normalt med att internrevisorerna genomför förarbete och inläsning. Projekt- eller uppdragsplan upprättas.

Under

Granskningarna genomförs vanligtvis av ett team av internrevisorer genom intervjuer och granskning av relevant dokumentation. För att få en rättvisande bild genomförs flera intervjuer med utvalda personer på olika nivåer inom organisationen. Kontroller i verksamheten testas och underlag gås igenom.

Efter

När internrevisorerna har genomfört alla intervjuer och granskat dokumentationen sammanställs iakttagelser, bedömningar och rekommendationer i ett rapportutkast. I syfte att korrigera eventuella fel och missförstånd ges i normalfallet berörda möjlighet att lämna saksynpunkter. I detta läge kan det vara så att åtgärdsförslag utifrån lämnade rekommendationer inhämtas från verksamheten för beslut av styrelsen. Rapporten presenteras och i vissa fall beslutas för/av styrelse och ledningen.

Internrevisionen genomför sedan löpande uppföljning av beslutade åtgärder och resultatet av verksamhetens arbete med att genomföra dessa åtgärder presenteras för styrelsen.

Hur använder internrevisorer materialet från granskningen?

Internrevisorn skriver ofta mötesanteckningar från en genomförd intervju. Syftet med anteckningarna är inte att utpeka vad enskilda personer uppgett utan utgör en viktig grund för de iakttagelser och bedömningar som görs i granskningen.

Hur förbereder du dig inför en granskning?

Att du är utvald för ett möte beror på att du har efterfrågad kunskap inom ditt verksamhetsområde. I vissa granskningar skickar internrevisionen ut ett frågeunderlag och/eller projektplan inför mötet. I dessa fall är tanken med frågeunderlaget att ge dig en tydligare bild av de frågor som internrevisionen behöver få besvarade i granskningen. I andra fall anser internrevisionen att detta inte behövs eller att det är din erfarenhet och kunskap som ska styra frågorna.