Vad är skillnaden mellan begäran av råd och prövning?

Vad är skillnaden mellan begäran av råd och prövning?


Svar

Begäran om råd

Medlem i föreningen samt föreningens styrelse kan begära råd av Etiknämnden för uttolkning av Yrkesetisk kod. Rådet kan begäras muntligt eller skriftligt. Medlem kan endast begära råd om tolkning/tillämpning förknippad med sin egen verksamhet. Styrelsen kan dock begära råd för annans räkning. Den som begär råd avgör i vilken form Etiknämnden ska kommunicera resultatet av sin tolkning av Yrkesetisk kod.

Begäran om prövning

I fall där yrkeskårens eller enskild medlems etiska förtroende/rykte kan skadas eller på annat sätt ifrågasättas kan prövning göras av medlems uppförande. Begäran om prövning av medlems handlande i sin yrkesutövning utifrån Yrkesetisk kod ska begäras skriftligt. Begäran om prövning får göras av medlem eller annan. Det medlemsförhållande som förelåg vid tidpunkten när begäran om prövning inkom till Etiknämnden är det som avgör om ärendet kan handläggas av Etiknämnden.

Vill du veta vad en begäran av en prövning ska innehålla?

Läs mer i etiknämndens instruktion.