Visste du att IIA Sweden har fått ett nytt nätverk?

Välkommen till nätverket för totalförsvarsplanering!

Nätverket vänder sig främst till internrevisorer som arbetar i organisationer som bedriver samhällsviktiga funktioner och som samtidigt har stor betydelse för planeringen och uppbyggnaden av totalförsvaret. Nätverket har i ett initialt skede valt att inrikta nätverket till internrevisorer på myndigheter som har ett särskilt ansvar enligt Förordning (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap. På sikt behöver nätverket involvera flera organisationer, såväl inom offentlig sektor som inom näringsliv och ideell sektor.

Syftet med nätverket är, i första hand, att väcka internrevisorers intresse för och ge förutsättningar för en grundläggande kunskap om samhällets arbete med planeringen för återuppbyggnaden av totalförsvaret. Därefter finns ambitionen att öka internrevisionens förmåga att granska och ge råd avseende totalförsvarsområdet.

Nätverket har under 2019 arrangerat två seminarier kring totalförsvarsplanering och hur det kan påverka internrevisorers arbete framöver liksom vår roll inför och under höjd beredskap. Under hösten genomfördes även en workshop på temat TFÖ 2020, dvs. totalförsvarsövningen 2020 och med frågeställningar som berör internrevision på berörda myndigheter.

Nätverket planerar för ytterligare utvecklingsaktiviteter inom områden och tar tacksamt emot idéer och förslag till sådana. Exempel på sådana aktiviteter kan vara kurser, seminarier, workshops, artiklar och vägledningar inom området. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och internrevisionschefen, Mikaela Frick, ansvarar för nätverket i nära samarbete med internrevisionen vid Försvarsmakten.

Har du frågor kan du i första hand vända dig till:

Hur ansluter jag till nätverket?

Det gör du enkelt genom att logga in som medlem på IIA Sweden:s hemsida, gå till din profil, och under fliken Nätverk klicka i Nätverket för totalförsvar och spara. Du kommer framöver att få information, tips och inbjudningar till de evenemang som nätverket anordnar.

Vill du lära dig mer om totalförsvarsplanering? Du hittar nätverkets kunskapsbank här.