Ulrika Valassi, board member and Corporate Advisor with risk focus.

”En god vän som är IR chef sa till mig en gång att ”det är ett stort förtroende att få revidera någon” – precis så!! Men det går åt båda håll, att bli reviderad är en fantastisk möjlighet till lärdomar och att åstadkomma högre kvalitet. Se till att ta den!”

Vilken nytta ser du med att ha en internrevisionsfunktion?

Vilken nytta? All nytta i världen! Sett ur perspektivet som ledamot är internrevision en av de främsta kvalitetssäkrare och ögonöppnare en styrelse kan få. Att via en självständig funktion få input på att tolka trender – vad har vi framför oss?; och konsekvensanalys – vad händer om …?

Vilka frågor tycker du är viktigast att ställa till din/a organisation(er)s internrevisorer?

1. Vad har hänt sedan förra mötet? Uppdatera, följa upp utestående ärenden, möjlighet att säkerställa ägande

2. Vad är fokus för IR just nu? Prioriteringar, utvecklas organisationen, blir det röda grönt eller tvärtom? Mycket viktigt för om/när man haft ett område rödmarkerat vid flera rapporteringstillfällen – vems ansvar är det då. Ditt eller styrelsens?

3. Hur mår organisationen? Viktig temperaturmätare

Vilka egenskaper tycker du är viktigast hos en Internrevisor?

Allmänbildning.

Vad tror du är det viktigaste för internrevisionen att fokusera på för att skapa värde i framtiden?

Trendanalys äter point-in-time och historiska resonemang till frukost – alla dagar, IR måste planera och agera utifrån vad vi tror ligger framför oss.

Koordinera IR arbetet genom att säkerställa att din årsplan är koordinerad med linje II och extern revisorn. Genom detta tänker jag att man skapar effektivitet, logik i arbetssätt och inte minst för glädjen i att samarbeta. Koordinera dig med övriga rapporterande enheter, se till att grönt är grönt för alla, se till att agera betyder samma sak för alla. Genom att agera på detta vis skapar ni en gemensam terminologi, ett gemensamt språk vilket jag känner kommer gynna funktioner – inte bara vid rapportering utan även dagligdags.

Finns det något annat du skulle vilja lyfta fram om internrevision ur ett styrelseperspektiv?

När det kommer till rapporterna – för att säkerställa ”begriplighet” vill jag lyfta fram det faktum att vi alla läser och lär på olika vis. Därför skulle jag vilja utmana IR funktioner att ta till alla tillgängliga knep och använd en blandning av texter, bilder, tabeller, färger, matriser och trafikljus. Påvisa förflyttning och trender. Lyft fram jämförelser med olika referenser, nationella och internationella händelser. Vad har vi framför oss? Vad är det vi ser? Grönt ljus – ja nu ja. Men vad händer när vi svänger runt hörnet? Borde vi insett detta? Guida läsaren in i revisorernas värld.

REFLEKTIONER FRÅN ULRIKA VALASSI OM DOKUMENTET STÖD FÖR STYRELSENS STYRNING AV VERKSAMHETENS IT

Ulrika är en erfaren styrelseledamot och hon är även corporate advisor. Ulrika har flera gånger talat på vår GRC konferens.

Ulrika – du har ju läst dokumentet- vilka är dina tankar kring dokumentet?
Denna vägledning, framtagen av IIA Sweden och ISACA Sweden, är ett kvalitativt verktyg för styrelser att navigera genom IT-relaterade frågor på ett strategiskt vis. Genom tydliga frågeställningar och praktisk vägledning hjälper den styrelser att fatta strategiskt viktiga beslut och säkerställa en effektiv styrning av IT-risker.
Dokumentet är särskilt värdefullt för organisationer utan intern IT-expertis och vänder sig till styrelseledamöter inom alla sektorer, med fokus på mindre och medelstora företag. Det ger även insikt i hur man kan hantera informations- och cybersäkerhet samt dataskydd på ett holistiskt sätt.
Sammanfattningsvis, denna vägledning är en riktigt fin resurs för styrelser som strävar efter att öka förståelse, och därigenom förbättra ”verktygslådan” för att i högre grad kunna maximera värdet av sina IT-resurser och säkerställa en effektiv styrning av IT-frågor. Slutligen vill jag tacka för allt jobb författarna lagt ner i framtagandet av vägledningen.

Tack Ulrika för ditt tack och feedback! Vi som har tagit fram detta dokument, ISACA och IIA, hoppas att det ska användas och komma till nytta.

Du kan läsa publikationen här.