Torbjörn Jacobsson, board member, risk/finance professional and educator/banking. Foto: Peter Knutson.

Vilken nytta ser du med att ha en internrevisionsfunktion?

Den främsta nyttan jag ser är att när bolaget är lite större så blir IA ett viktigt verktyg för styrelsen att känna sig trygg med hanteringen i bolaget. IA jobbar enligt plan att täcka de väsentliga områdena med viss regelbundenhet men även kunna gå in på ett specifikt område när något oroar styrelsen är viktigt.

Vilka frågor tycker du är viktigast att ställa till din/a organisation(er)s internrevisorer?

Hur stämningen är i organisationen, vad som verkar oroa, vad som händer i omvärlden och hur de bedömer att det påverkar organisationen, våra kunder och leverantörer.

Vilka egenskaper tycker du är viktigast hos en Internrevisor?

Integritet och självständighet. Inte att förväxla med oberoende. Oberoende är på ett sätt inbyggt men för att vara ett riktigt bra bidrag till organisationen med råd och stöd så är integritet och självständighet viktigare.

Vad tror du är det viktigaste för internrevisionen att fokusera på för att skapa värde i framtiden?

Stor förståelse för verksamheten och vad som är viktigt i den stora bilden. Kunna vara pragmatisk där det går samt med hjälp av integriteten och självständigheten kunna säga ifrån när det verkligen gäller. Att vara lyhörd för styrelsens önskan men samtidigt lyfta när det närmar sig vad man får göra.

Finns det något annat du skulle vilja lyfta fram om internrevision ur ett styrelseperspektiv?

Samspelet mellan styrelse och IA är mycket viktigt, både praktisk och förtroendemässigt. Ni gör ett viktigt arbete och styrelsen vet det även om det ibland innebär att er avrapportering blir väldigt kort när det mesta fungerar. Den korta tiden är inte ett tecken på ointresse utan bara att styrelsen kan fokusera på andra frågor just nu – förutsätter ju att styrelsen ger längre tid när väsentliga brister framkommer.