Meg Tivéus har suttit i många olika typer av styrelser, både inom privat och offentlig verksamhet. Nasdaq Stora listan, Swedish Match, Billerud Korsnäs, Nordea Fonder, ADDwise, Boss Media, Irisity, Endomines, Arkitektkopia och Danderyds Sjukhus är bara några exempel. Foto: Peter Knutson.

Vilken nytta ser du med att ha en internrevisionsfunktion?

En internrevision ger en säkerhet för styrelsen att bokföring och styrsystem har kvalitet och är korrekta. Internt tittar man ju också mycket på processer och effektivitet. Det ger ytterligare säkerhet för ledningen och fungerar då oftast bättre än revisorernas genomgångar.

Vilka frågor tycker du är viktigast att ställa till din/a organisation(er)s internrevisorer?

Det är viktigt att kolla hur de uppfattar organisationens effektivitet och genomförandekraft, och om de har iakttagit något speciellt. Några exempel på frågor att ställa till internrevisionen kan vara hur produktion och försäljning samverkar, om det finns silos i organisationen, dvs avdelningar som borde kommunicera men inte gör det, och om vitala processer är dokumenterade.

Vilka egenskaper tycker du är viktigast hos en Internrevisor?

Jag har samma formella krav på en internrevisor som på en extern revisor. Hen ska vara kompetent, controllerinriktad, ha känsla för affären och vara konstruktiv.

Hens sociala kompetens är dock mycket viktig! Hen rör sig ju i organisationen och ska fungera ihop med organisationen, samtidigt som hen rapporterar resultaten till vd och styrelse. Det kräver smidighet, integritet och förmåga att skapa förtroende.

Vad tror du är det viktigaste för internrevisionen att fokusera på för att skapa värde i framtiden?

Ingen lätt fråga…

Compliance förstås och Riskanalyser. Riskanalyser som baserar sig på senaste årens ” Svarta Svanar”, dvs det icke förväntade, såsom pandemier, krig, brist på vissa råvaror, stopp i försörjningskedjan av väsentliga produkter. Hur snabb är organisationen och hur flexibel är den i kriser?

Finns det något annat du skulle vilja lyfta fram om internrevision ur ett styrelseperspektiv?

När compliance blivit allt viktigare känns det som en fördel att också ha internrevision. De bör ju/kan ju också kallas in av revisionskomitten vid deras möten.

Världen blir alltmera komplex och regelverken är inte alltid så lättförståeliga, lite beroende på vad företaget sysslar med förstås. Jag tycker att en internrevision bidrar till säkerheten för både styrelsen och revisionskommitten.