Internt kvalitetssäkringsarbete

En internrevisionsverksamhet visar sitt engagemang för kvalitet genom att uppfylla sina intressenters förväntningar och fortsätter att förbättra effektiviteten och ändamålsenligheten i verksamheten. Ett framgångsrikt kvalitetssäkrings- och förbättringsprogram är avgörande för att uppnå detta mål.Att bygga ett effektiv kvalitetssäkrings- och förbättringsprogram liknar upprättandet av ett totalt kvalitetshanteringsprogram där produkter och tjänster analyseras för att säkerställa att de uppfyller intressenternas förväntningar, verksamheten utvärderas för att bestämma effektivitet och ändamålsenlighet och bedöms bekräfta att den överensstämmer med fastställda standarder.

Kursmål

  • Du får lära dig hur du tillämpar kvalitetsstandarderna för IIA: s internationella professionella praxis (IPPF) för att upprätta ett effektivt kvalitetssäkrings- och förbättringsprogram inom din internrevisionsverksamhet.
  • Du får erfarenhet av kvalitetsbedömningsprocessen och de verktyg som ingår i den nya kvalitetshandboken för att identifiera fokusområden för det egna kvalitetssäkrings- och förbättringsprogrammet.
  • Kursen utgår från de två huvudkomponenterna i ett effektivt kvalitetssäkrings- och förbättringsprogram: Fortlöpande övervakning/uppföljning av internrevisionsverksamheten och regelbundna granskningar som genomförs som självutvärderingar.
  • Hur kan internrevisionen utveckla mätvärden och utforma rapporter om resultaten av sitt kvalitetssäkrings- och förbättringsprogram.
  • Om du förbereder dig för en extern kvalitetsbedömning, kommer kursen också att hjälpa dig att lära dig hur du bygger och underhåller ett effektivt kvalitetssäkrings och förbättringsprogram, vilket leder till en framgångsrik extern bedömning.

Målgrupp
Den här kursen vänder sig både till dig som är ny internrevisionschef och till dig som vill utveckla dig inom professionen, d.v.s. erfarna internrevisorer som är väl förtrogna med IIA:s riktlinjer och Yrkesetiska kod som är eller har eller kommer att bli ansvariga för andra internrevisorers arbete och kvalitet.

Kursens innehåll

  • Kvalitetsstandarder och rekommenderad vägledning.
  • Kvalitetssäkringsprocessmodell.
  • Fortlöpande uppföljning/övervakning av internrevisionsverksamheten.
  • Regelbundna granskningar som genomförs som självutvärderingar.