International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing (Standards)

Standards är principfokuserat och ger ett ramverk för att utföra och främja internrevision. Standards är obligatoriska krav som består av:

  • Uttalanden om grundläggande krav för professionell utövning av internrevision och för att utvärdera effektiviteten av internrevisionen. Kraven är internationellt applicerbara på organisation- och individnivå.
  • Tolkningar som klargör termer och begrepp inom uttalandena.
  • Ordlista.

Det är nödvändigt att förstå både dess uttalanden och tolkningar för att förstå och använda Standards korrekt. Standards använder termer som har en specifik mening vilka förklaras i ordlistan som också är en del av Standards.