Quality Assesment

Kursbeskrivning

En internrevisionsverksamhet visar sitt engagemang för kvalitet genom att uppfylla sina intressenters förväntningar och kontinuerligt arbeta för att förbättra effektiviteten i verksamheten. Ett framgångsrikt kvalitetsutvärdering- och förbättringsprogram (QAIP) och genomförandet av såväl interna som externa kvalitetsutvärderingar är avgörande för att uppnå detta mål.

All internrevisionsverksamhet, oavsett bransch, sektor eller storlek – även de som outsourcats eller co-sourcats – måste upprätthålla ett QAIP som innehåller både interna och externa bedömningar. Externa bedömningar ökar värdet, eftersom de gör det möjligt för internrevisionsverksamheten att utvärdera överensstämmelse med Institute of Internal Auditors Inc. (IIA) Standarder för professionellt utövande av internrevision och Yrkesetiska kod (IPPF); internrevisionens och revisionsutskottets instruktioner; organisationens risk- och kontrollutvärdering; effektiv användning av resurser samt tillämpningen av framgångsrika metoder (best practices). En internrevisionsverksamhet måste genomföra en extern utvärdering minst vart femte år av en oberoende granskare eller granskningsgrupp för att upprätthålla överensstämmelse med Standarderna. Om du förbereder dig för en extern kvalitetssäkring (bedömning) av den egna internrevisionsverksamheten, kommer kursen att hjälpa dig att lära dig hur du bygger och underhåller ett effektiv QAIP, vilket leder till en framgångsrik extern bedömning. Den här kursen hjälper dig således att få egen kompetens för att hantera en kommande extern kvalitetsutvärdering av den egna organisationen eller själv delta i en extern kvalitets-utvärdering av annan organisation.

Format

Denna kurs inleds med tvådagars lärarledd utbildning. Kursen avslutas med ett skriftligt prov på tre timmar och som sker vid separat tidpunkt. Godkända deltagare erhåller ett diplom som utställs av Internrevisorernas Förening i Sverige. 2 heldagar utbildning + 1/2 dag för att skriva prov.

Kursmaterial

IIA Quality Assessment Manual
Kursen bygger på den nyligen uppdaterade IIA Quality Assessment Manual, denna manual ingår i anmälningsavgiften och delas ut till kursdeltagarna första kursdagen.

Målgrupp

Erfarna internrevisorer som är väl förtrogna med IIA:s riktlinjer och Yrkesetiska kod och som är, har varit eller kommer att bli ansvariga för andra internrevisorers arbete och kvalitet.

Vad kursen ger dig

  • Genomgång av processflödet och verktygen i den nya IIA Quality Assessment (QA) Manual och diskussioner kring tillämpningen för att bedöma överensstämmelse med IIA:s riktlinjer och Yrkesetiska kod, samtidigt som man identifierar möjligheter till förbättring.
  • Övningar med hjälp av QA Manualens verktyg för att planera, utföra och utvärdera resultaten av en extern kvalitetsbedömning.
  • Hjälp att utforma ett ändamålsenligt och effektivt periodiskt internt utvärderingsprogram för sin internrevisionsverksamhet.
  • Vägledning vad avser att utvärdera alternativen för en extern kvalitetsbedömning och bestämma vilket alternativ som fungerar bäst för sin internrevisionsverksamhet.
  • Vid godkänt provresultat erhålls ett diplom som tillsammans med deltagarens kompetens och erfarenhet är ett utmärkt utvärderingskriterium om deltagaren kandiderar för att leda och genomföra en extern kvalitetssäkring.