Nätverksträff Offentliga: Förordningsförändringar 2019

Det offentliga nätverket inom Internrevisorerna inbjuder medlemmarna till en eftermiddag med anledning av kommande förordningsändringar för den statliga internrevisionen.

Bakgrunden är att regeringen har beslutat om förändringar i förordningen om intern styrning och kontroll, förordningen om årsredovisning och budgetunderlag samt internrevisionsförordningen från och med den 1 januari 2019. Ändringarna i de tre förordningarna utgår från förslag som ESV lämnat på regeringens uppdrag. Under hösten har ESV sett över sina föreskrifter och allmänna råd till förordningarna. ESV kommer även att se över vilket stöd man kan ge andra myndigheter i tillämpningen av förordningen om intern styrning och kontroll.

De beslutade förändringarna i förordningen innebär bland annat att myndighetsledningens ansvar för myndighetens interna styrning och kontroll förtydligas. En annan nyhet är att myndighetsledningen ska säkerställa att det finns en god intern miljö som skapar förutsättningar för en väl fungerande process för intern styrning och kontroll.

På seminariet kommer ansvariga utredare från ESV att redogöra för ändringarna och vad det nya regelverket innebär samt svara på frågor. Vidare kommer vi gemensamt diskutera vad ändringarna innebär för oss internrevisorer. Diskussionerna kommer att ledas av Ann-Katrin Harringer från Skatteverket.

Föredragshållare: Tomas Kjerf och Annika Alexandersson, ESV

Du som vill diskutera dina erfarenheter och jämföra med kollegors arbete är mycket välkommen!