Intern styrning och kontroll

Kursen intern styrning och kontroll är ett samarbete mellan Internrevisorerna och FAR. Vi har tidigare hållit kursen gemensamt på detta sätt med mycket stor framgång och med mycket uppskattning från våra medlemmar.

Kursen är baserad på COSO:s ramverk och under kursen presenteras grunderna för denna samt hur den fungerar i praktiken. Kursen vänder sig både till internrevisorer och externrevisorer, controlllers samt affärsrådgivare.

”Bra med många exempel från verkligheten”

”Lärarna var engagerade och hade mycket erfarenhet”

”Mycket bra överblick på kort tid. Engagerat med bra variation och tempo”

Kursbeskrivning

Kursen, ett samarbete mellan FAR och Internrevisorerna IIA, ger dig en stabil grund för att följa de alltmer växande kraven på intern styrning och kontroll som gäller för alla moderna företag. Du får även en praktisk insikt i att som internrevisor, externrevisor, controller eller rådgivare förstå den nytta som du kan tillföra i ditt företag eller organisation. Kursen baseras på och ger dig grunderna i COSO:s ramverk, den mest spridda standarden för intern styrning och kontroll. Kursens omfattning är på 2 dagar.

Kursen ger dig:

 • Många exempel på god och mindre bra intern styrning och kontroll som gäller både finansiell rapportering och verksamhetsstyrning
 • Grunderna i COSO:s ramverk för ”internal control” så att du själv kan börja tillämpa dem
 • Kunskap om de lagar, regler och standarder som ställer krav på intern styrning och kontroll
 • Tips och idéer på både utveckling och granskning av den interna styrningen och kontrollen
 • Erfarenhetsutbyte med kollegor

Huvudinnehåll

 • Utvecklingen av den moderna synen på risker och generell riskhantering
 • Det ramverk för intern styrning och kontroll som COSO utvecklat och som blivit internationell standard
 • Den påbyggnad som företagsövergripande riskhantering (ERM) innebär enligt COSO:s standard
 • Koppling till andra standarder
 • Exempel på bra och mindre bra intern styrning och kontroll som diskuteras som gruppuppgift
 • Vad som utmärker god utveckling och granskning av den interna styrningen och kontrollen

Kursen genomförs med föreläsningar samt gruppövningar med praktikfall.

Målgrupp

 • Internrevisorer
 • Revisorer, revisorsassistenter
 • Revisorer – kvalificerade
 • Controllers
 • Affärsrådgivare