Om internrevision

Har du svårt att definiera vad internrevision är på ett kort och tydligt sätt?

Advocacy-kommittén inom IIA Sweden har tagit fram följande text för dig som i mycket kortfattat format behöver presentera internrevisionen för personer som inte har kännedom om internrevision.

Användningen av texten kan med fördel användas i internrevisionsrapporter, framförallt i offentlig sektor där internrevisionsrapporter är allmän handling och därmed kan lämnas ut till utomstående.

Syftet är att ge en bild av internrevisionens roll och sätta internrevisionsrapporten i ett sammanhang. Texten är ett förslag som fritt kan tolkas och bör om den används anpassas till de egna organisatoriska förutsättningarna.

Internrevisionen hjälper ”organisationen” att nå sina mål, genom att utvärdera och bidra till förbättringar av verksamheten inklusive styrprocesser och riskhantering. Internrevisionen är en oberoende, objektiv säkrings- och rådgivningsverksamhet som är direkt underställd ”X”. ”X” fastställer revisionsplanen som beskriver vilka områden och verksamheter som ska granskas. Revisionsplanen tas fram utifrån internrevisionens riskanalyser. Resultatet av granskningarna redovisas i revisionsrapporter.

Har du frågor, kontakta oss på info@theiia.se