Nya globala standarder

Den 9 januari publicerade IIA de nya standarderna. Du kan läsa den fullständiga versionen här. Och här finns en variant med bara det som är obligatoriskt. Och slutligen här en version som kan redigeras.

Det finns även ett dokument som hjälper till med övergången till nya standarder. Det heter Conformance Readiness Assessment Tool. Du måste logga in på på IIA Globals hemsida för att komma åt dokumentet.

Varför ändras standarderna?
IIA startade projektet 2020 för att utveckla IPPF. Målet var att modernisera och transformera standarderna och säkerställa deras relevans och lyhördhet för dagens och kommande utmaningar.
Projektet hade som mål att uppnå fem huvudmål:

  • Förenkla strukturen
  • Förtydliga och justera innehållet
  • Se till att standarderna och vägledningar är aktuella, praktiska och tillämpliga och tar upp nya ämnen
  • Kommunicera och förmedla standarderna inte bara till internrevisorer utan även intressenter och tillsynsmyndigheter.
  • Förbättra internrevisionens prestationer och kvalitet samt bevara och öka värdet.

Vilka är de viktigaste förändringarna?
Det är ganska många ändringar i de nya standarderna. Namnet och strukturen har ändrats. I varje avsnitt återkommer rubrikerna considerations for implementation och considerations for evidence of conformance för att skapa tydlighet. Likaså har syftet med internrevision omformulerats och förenklats. Det har tillkommit en ny femte etisk kod (professionalism) och koderna har lyfts in som en del av standarderna. Förtydliganden har gjorts vad gäller planeringsfasen, extern kvalitetssäkring och vad som gäller för internrevisorer att upprätthålla sin kompetens. Viktiga områden för oss. Ordlistan har uppdaterats och utökats, vilket länge har varit efterlängtat.

Den tidigare ordföranden standards board, Benito Ybarra, pratar om de största förändringarna med Anthony Pugliese, president och CEO of The IIA. Du kan nå videon här.

När träder ändringarna i kraft?
De nya standarderna publicerades 9 januari 2024. Standarderna träder ikraft 12 månader efter detta datum.

Vilket stöd kommer IIA Global och IIA Sverige att tillhandahålla för medlemmarna?
Nu finns en digital version av standarderna på engelska. IIA Global och IIASB har gett ut en rapport som summerar den återkoppling som utkastet fick och IIASB beslut rörande feedbacken. Den hittar du här. En mappningsversion med ändringarna jämfört med 2017 hittar du här. Den röda boken förväntas komma i tryckt version i juli.

Vi har översatt standarderna till svenska. Du kan läsa dem här. Vi har haft ett webbinarium den 16 maj där vi gick igenom översättningen. Vi vet att det finns några småfel i dokumentet som kommer att rättas till inom kort. Webbinariet spelades in och du kan ta del av inspelningen om du mejlar till info@theiia.se

IIA Global hade ett webbinarium 24 januari 2024, som spelades in. Du når det här.

Ett webbinarium gavs den 13 februari 2024 om vad de nya standarderna kommer att medföra för extern kvalitetsutvärdering. Du kan nå det här

I en första fas kommer IIA Sverige att fokusera på att informera om innehållet i de nya standarderna. På årsmötet den 23 april presenterade Naohiro Mouri, ordförande i IIASB, standarderna för oss.

Under hösten 2024 tror vi att medlemmarnas behov kommer att vara att diskutera och klargöra tillämpningen av de nya standarderna. Vi tänker oss då att erbjuda ett antal work shops för att beröra detta. Det är i dagsläget svårt att avgöra vilka områden det kommer att gälla men vi kommer att föra en tät dialog med er medlemmar för att fånga upp de mest aktuella områdena. Grund- och fortsättningsutbildningarna kommer att uppdateras med det nya innehållet.

Vad gäller för Cia?
Det kommer att bli förändringar i Cia-certifieringar och IIA kommer att meddela ändringar av CIA-provet minst ett år innan dessa ändringar träder i kraft. De som redan har en certifiering kommer inte att påverkas alls. För närvarande är det sagt att den nya Cian kommer 1 maj 2025. För kandidater som redan har klarat ett eller flera prov, kommer det att finnas en övergångsperiod, vilket ger gott om tid att slutföra det program man ursprungligen ansökte till. CIA Learning System kommer inte att uppdateras före mars 2025. Kandidater som vill få CIA-certifiering uppmuntras därför att påbörja certifiering nu och inte vänta med att komma igång. Mer info finns under rubriken Certifieringar och FAQ.

Vad gäller för kvalitetsutvärdering?
De nya standarderna kommer att gälla för kvalitetsbedömningar 12 månader efter att de publicerats. Det finns flera alternativ för att genomföra din nästa kvalitetsbedömning. Om din nästa bedömning ska göras 2024, bör du fortsätta när det är dags enligt den befintliga IPPF. Om din utvärdering ska göras 2025 kan du välja att påskynda/flytta fram bedömningen och göra den redan 2024 under den befintliga IPPF.

Frågor och områden att diskutera?

Standarderna är ju helt nya och vi kommer undan för undan att sätta oss in i nyheterna. Har du några frågor eller funderingar som du vill ta upp med oss eller några kollegor så är du välkommen att kontakta oss på info@theiia.se