Om internrevision

Framtidens internrevision – vad tror internrevisionen själva?

Vid GRC-konferensen för några veckor sedan genomförde IIA Sweden en undersökning om vad internrevisionerna tror om framtiden inom sitt yrke. 13 frågor ställdes och 42 personer deltog i omröstningen. Svaren är väldigt intressanta och jag vill därför delge er alla vad som kom fram i omröstningen.

För tre av frågorna råder en stor enighet bland internrevisorerna om förväntningarna på framtiden och det gäller:

  • Jag tycker att internrevisionen kan bli bättre på att använda nya tekniker ( 95 %)
  • Jag tror att det kommer att krävas andra kunskaper och kompetenser från en internrevisor i framtiden (90 %)
  • Jag tror att internrevisionens intressenter kommer att ställa högre krav på internrevisionen att vara proaktiva (92 %).

Svaren på de två första frågorna var kanske inte helt oväntat och det ger en tydlig signal till oss i föreningen vad den kommande kompetensutvecklingen behöver innehålla för att ge er medlemmar de bästa förutsättningarna för framtiden. Uppfattningen om att kraven på proaktivitet kommer att öka förefaller vara logisk i förhållande till svaret på frågan om internrevisionen behöver bli bättre på att identifiera de kommande riskerna i verksamheten. 85 % har svarat ja på denna fråga. Dessa två områden hänger ju nära ihop.

Ett område som har varit under diskussion de senaste åren har varit om internrevisionen ska ägna sig åt rådgivning och i så fall hur mycket. Frågan om internrevisionen kommer att ägna sig mer åt rådgivning gav intressant nog spridda synpunkter. 31 % svarade nej på denna fråga och 11 % vet inte och resterande svarade ja. Visserligen kan olika innebörd läggas i begreppet rådgivning men svaren tyder ändå på att det inte finns någon enad uppfattning i denna fråga alternativt att ett flertal funktioner redan idag lägger en väsentlig andel tid på rådgivning. En näraliggande fråga är om internrevisionen är på väg att bli betraktad som trusted advisor och där angav 64 % att de anser det medan 36 % svarade nej alternativt vet inte.

Det finns två frågor där flertalet av de svarande har svarat nej alternativt vet inte och det gäller frågorna

  • Jag tror att det finns risk att internrevisionen inte kommer ha tillräcklig kompetens för framtidens förväntningar och önskemål från uppdragsgivaren
  • Jag tror att företag/organisationer i framtiden kommer att köpa internrevisionstjänster i större utsträckning.

Dessa svar indikerar flera saker. Internrevisorerna är medvetna om att framtiden kommer att medföra krav på andra kompetensen men tror att det kommer att vara möjligt att skaffa den kompetens som kommer att efterfrågas. Det förefaller inte heller som att det finns någon större oro hos internrevisorerna vad gäller köp av internrevisionstjänster.

Detta är en kort summering av resultatet av omröstningen som gjordes på GRC-dagarna i maj. Även om det var långt ifrån samtliga medlemmar som röstade på frågeställningarna kan dessa svar ändå ge en fingervisning om hur internrevisorernas tankar går inför framtiden. Detaljerna om hur internrevisorerna röstade finner du här.

Stina Nilsson Kristiansson

Generalsekreterare och VD IIA Sweden
Mobil: +46(0)73-5795573
Vasagatan 7, 111 20 Stockholm