Core Principles for the Professional Practice of Internal Auditing

Grundprinciper för professionellt utövande av Internrevision artikulerar i sin helhet internrevisionens effektivitet. För att en internrevisionsfunktion ska bedömas effektiv ska alla principer vara närvarande och fungera effektivt. Hur en internrevisor såväl som en internrevisionsaktivitet visar att de nått målet med grundprinciperna kan se olika ut från organisation till organisation men att misslyckas med någon av principerna antyder att en internrevisionsaktivitet inte varit så effektiv som den kan vara för att nå internrevisionens uppdrag.

Grundprinciper:

  • Har integritet.

  • Har kompetens och professionellt omdöme.

  • Är objektiv och fri från otillbörlig påverkan (oberoende).

  • Arbetar i linje med organisationens strategier, mål och risker.

  • Har rätt placering i organisationen och har tillräckliga resurser.

  • Levererar med kvalitet och ständiga förbättringar

  • Kommunicerar effektivt.

  • Tillhandahåller riskbaserad försäkran.

  • Är insiktsfull, proaktiv och framåtsiktande.

  • Främjar organisatorisk förbättring.