Code of Ethics

Den etiska koden är principbaserad och anger förväntningar på individers och organisationers beteende i genomförandet av internrevision. Den beskriver de minimumkrav som ställs på uppträdande och beteendemässiga förväntningar som ställs snarare än specifika aktiviteter.

Läs den etiska koden här