Dagordning vid årsmöte 25 april 2022 kl 15.00 i Internrevisorernas Förening

1. Mötet öppnas

2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

3. Fastställande av dagordning

4. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare

5. Fråga om årsmötet behörigen utlysts

6. Redovisning av svar på fråga från årsmötet 2021 om att på årsmötet redovisa verksamhetsplan och prognos/budget 2022 samt fleråriga budgetar

7. Redogörelse för verksamhet och ekonomiskt utfall 2021 i förening och bolag

8. Redogörelse från föreningens representant på bolagsstämma i Internrevisorernas Service (ISAB) AB

9. Revisionsberättelsen

10. Beslut om fastställande av föreningens årsredovisning 2021

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

12. Etiknämndens rapport

13. Rapport från valberedningen

14. Val av ordförande, vice ordförande och övriga styrelseledamöter

15. Val av revisor

16. Fastställande av instruktion för och val av medlem att representera föreningens aktier på bolagsstämma i Internrevisorernas Service (ISAB) AB

17. Redogörelse för bedrivet arbete av valberedningen, fastställande av instruktion för valberedningen och val av valberedning

18. Fastställande av instruktion för etiknämnden och val av etiknämnd

19. Inkomna motioner

20. Fastställande av föreningens långsiktiga mål och strategier

21. Fastställande av avgifter till Internrevisorernas Förening och Internrevisorernas Service (ISAB) AB

22. Redovisning av frågor från årsmötet 2020 och 2021

23. Övriga frågor

24. Nya certifierade medlemmar

25. Mötet avslutas