Årsmöte 2018

I år blev det ett på många sätt händelserikt årsmöte. Det var första gången vi testade på att ha en utbildningsdag – Internrevisionsdagen – i samband med årsmötet. Vi fick nya ledamöter till styrelsen och till valberedningen och efter spännande diskussioner antogs en ny vision för föreningen! Här följer en kort summering av årsmötet de 27 mars 2018. Om du vill veta mer om något område, tveka inte att kontakta kansliet på info@theiia.se

Protokollet från årsmötet: protokoll_arsmote_2018

Första årliga Internrevisionsdagen

Fram till 2013 hette föreningens årliga konferens Internrevisionsdagarna. Det var under många år ett lyckat koncept, men efter förslag från medlemmarna slog vi oss 2014 samman med Compliance Forum, ISACA och SWERMA för att skapa GRC-konferensen. För att komplettera den populära GRC-konferensen med ett eget internrevisionsforum har vi nu tagit fram Internrevisionsdagen, som hålls i samband med årsmötet. Syftet är att komplettera den årliga GRC-konferensen med en dag helt ägnad åt internrevision.

Detta första år bestod programmet av:

· Internrevision i hetluften – Lärdomar från Transportstyrelsen
· Agile Auditing – Reinventing IA and Changing our Mindset
· GDPR – internrevisionens roll
· Kommunikativt ledarskap och hur man skapar en omvärldsdriven kultur

Efter en gemensam lunch bestod eftermiddagen av information från föreningens olika ideella medlemmar och slutligen hölls det mer formella årsmötet.

Enkätsvaren visade att idén med en utbildningsdag i samband med årsmötet var uppskattad och evenemanget fick ett genomsnittsbetyg på 8,3 av 10. Till nästa år kommer vi att justera programmet i enlighet med förslag från medlemmarna, med fler utbildningsmoment och eventuellt möjlighet att bryta upp i flera parallella spår.

Tack alla ni som deltog i denna första Internrevisionsdag, och ett särskilt tack till er som svarat på enkäten! Mer er hjälp får vi möjlighet att utveckla konceptet till nästa år.

Nya ledamöter inom föreningen

Vid detta årsmöte slutade Inger Rost (Daler Konsult) och Fredrik Söder (PwC) i styrelsen. Nya ledamöter är Henrik Lind (EY) och Jakob Nordin (Länsförsäkringar). Inger kommer att fortsätta sitt engagemang i Professionsutvecklingskommittén och Fredrik fortsätter i Valberedningen.

I Valberedningen slutar Sandra Eriksson (Transcendent Group) och Harald Lööf (PwC). Fredrik Söder går vidare från styrelsen till valberedningen, som alltså minskar från fyra till tre personer.

Varmaste tack till de ledamöter som avslutat sina uppdrag och varmt välkomna till våra nya ledamöter!

Ny vision i föreningen

Under årsmötet 2017 lade styrelsen fram ett nytt förslag till vision: IIA är den ledande auktoriteten inom GRC.

Årsstämman antog förändringen men gav styrelsen i uppdrag att svara på frågan: Vad står GRC för?

Styrelsen var oenig i frågan och var jämnt fördelade mellan att C står för Compliance respektive Control. (För den som är intresserad finns beslutsunderlaget här)

Efter intressanta diskussioner landade styrelsen i att GRC står för Governance, Risk och Compliance, eftersom det är den mest vedertagna definitionen. De valde att låta förkortningen GRC vara kvar i förslaget och att, om den antogs av stämman, föreningen skulle komplettera visionen med en förklarande text.

Under diskussionerna kom styrelsen även fram till att visionen bör fokusera på medlemmarna snarare än på föreningen. Därför ändrades förslaget inför 2018 års stämma till:

Internrevisorn är den ledande auktoriteten inom GRC

Diskussionen om C ska stå för Control eller Compliance fortsatte under stämman. Snart stod det klart att det skulle bli omröstning mellan de två definitionerna. Då lades även ett tredje förslag fram:

Internrevisorn är den ledande auktoriteten inom governance, risk & control

Genom att skriva ut orden och inte använda GRC-begreppet kunde vi undvika att ha en avvikande definition av GRC än den i allmänhet vedertagna.

Det förslaget röstades igenom och vi har därmed en ny vision: Internrevisorn är den ledande auktoriteten inom governance, risk & control

Det var mycket intressanta diskussioner både i styrelsen och under årsmötet – precis som det ska vara vid ett så viktigt beslut som ett byte av vision. Tack till alla engagerade medlemmar, och till ordförande Torbjörn Wikland som kunde leda diskussionen fram till ett beslut.

Nätverk – Progress Through Sharing

En lika viktig del av Internrevisionsdagen och årsmötet är nätverkandet. Här ges medlemmarna tillfälle att träffa gamla bekanta, knyta nya kontakter och träffa kommittéer och styrelseledamöter. Efter årsmötet hade vi ett trevligt mingel för alla medlemmar som önskade delta.

Det var ett årsmöte i andan av föreningens måtto: Progress Through Sharing. Det är ett måtto som är lika gammalt som föreningen, antaget 1941 – och det är lika aktuellt idag som det var då.

Tack alla medverkande för ett bra årsmöte – jag ser redan fram emot nästa år!

Linda Lundin

Generalsekreterare