ETIKNÄMNDEN

Ann Charlotte Klingberg

Etiknämndens främsta uppgift som jag ser det är framför allt att få medlemmarna att förstå vad etiskt förhållningssätt inom internrevision är och varför det är så viktigt.

A-CK
Inom vår bransch arbetar vi alla med att objektivt utvärdera ledning, riskhantering, styrning och kontroll och det är ett väldigt viktigt förtroendeuppdrag. Vi petar i alla andras arbeten och hur de sköter sina uppgifter inklusive hur ledningen sätter upp mål mm och måste därför vara väldigt försiktiga med vårt eget förhållningssätt.
Etiknämnden har prövat och kommer troligen också framöver att få pröva om medlem handlat i enlighet med den yrkesetiska koden. Vi vill helst undvika sådana situationer varför vi satsar mycket på information och genomgång av olika tillfällen som kan skapa ”oetiska” situationer. Det är bättre att ställa en fråga innan något händer då Etiknämnden kan hjälpa till med råd i ett tidigt skede.

Yrkesetisk kod omfattar både integritet, objektivitet, konfidentialitet och kompetens. Det senare innebär att man också måste följa standards som finns i International Professional Practices Framework (IPPF). Vi har uppfattat det tidigare som att många internrevisorer försöker hålla sig till standards men att man inte förstått att även yrkesetisk kod ingår i IPPF. Vi börjar nu se en förändring i detta synsätt vilket känns mycket bra.