Vad är Global Council?

Global Council är det forum där alla IIA-institut har möjlighet att delta för att få information om vad som sker inom organisationen samt påverka föreningens riktning och framtid genom att delta i diskussioner och dela erfarenheter. Instituten skickar oftast sin ordförande och generalsekreterare att delta i mötena. Global Council fungerar som ett rådgivande organ till den internationella styrelsen i IIA.

I år var 80 institut representerade från hela världen, med över 150 personer som deltog. Global Council är årets viktigaste möte för att ta del av vad som händer, att påverka utvecklingen samt att knyta kontakter med våra systerinstitut som gör att vi kan bli starkare genom samarbete.

Inför mötena diskuteras kärnfrågor med de nationella styrelserna i alla IIA-institut.

Vad diskuterades vid mötena?

IIA Globals strategiska plan

Med några års intervall diskuteras och omarbetas den globala strategiska planen. En arbetsgrupp har tillsatts och det har anordnats regionala workshops världen över. Den europeiska workshopen hölls i Basel i samband med den europeiska ECIIA-konferensen. Vid Global Council diskuterades tre föreslagna teman för den strategiska planen:

· Theme A: Clearly defining and communicating the role and value proposition for the internal audit profession
· Theme B: Effectively aligning, coordinating, and supporting advocacy efforts across the global network
· Theme C: Assess The IIAs global operating model, volunteer structure, and supporting financial models.

Vid diskussionsforumen bröts de föreslagna områdena ner i delmål och deltagarna fick möjlighet att diskutera den globala strategin med kollegor från olika delar av världen. Vid varje diskussionsgrupp finns sekreterare med som sammanfattade diskussionerna och vidarebefordrade detta till den internationella arbetsgruppen. Detta ska nu vägas samman med det tidigare arbetet och ett förslag till strategi väntas godkännas av IIA Globals styrelse vid deras möte i samband med den internationella konferensen i Dubai.

IPPF Conformance

Ett av de viktigaste verktygen IIA Global tillhandahåller medlemmarna är International Professional Practices Framework (IPPF). Med hänsyn till att förutsättningarna för internrevision varierar kraftigt mellan olika organisationer, kulturer och världsdelar kan det vara svårt att diskutera efterlevnad med IPPF på ett meningsfullt sätt. Därför föreslogs två ändringar vid Global Council:

1. Maturity model

Det föreslogs att IPPF ska kompletteras med en modell baserad på mognadsgrad, så att efterlevnad betyder olika saker beroende på internrevisionens och organisationens mognadsgrad. Varje Standard skulle få en egen guidance som beskriver hur man kan uppnå efterlevnad baserad på internrevisionens mognadsgrad

Detta skulle innebära att internrevisionsfunktionens storlek inte längre skulle innebära ett hinder mot efterlevnad av IPPF. Det som talar emot en sådan modell är att den kan bli mycket svår att tillämpa i praktiken och riskerar att bli alltför teoretisk eller komplicerad.

2. Conform and explain model Vid en undersökning inför Global Council fick de olika styrelserna för de lokala

instituten frågan: Vilken inverkan på efterlevnadsgraden av IPPF skulle en ”Comply and explain”-modell ha i ert land?

67 % uppgav att det skulle förbättra efterlevnadsgraden i länderna, 22 % var osäkra på vilken effekt det skulle ha.

Vid mötena diskuterades för- och nackdelar med att införa en sådan modell. Fördelarna kan vara att det kan göras tydligt för uppdragsgivarna hur internrevisionen arbetar för att uppnå efterlevnad med IPPF. Fördelen med att ha en Comply AND explain-modell skulle vara att det skulle göras tydligt att även efterlevnad kan ske i grader och det finns skäl att fortsatt arbeta med att förbättra även de delar av Standards man följer. Nackdelar med modellen är att det kan upplevas som mindre seriöst med ett regelverk som tillåter avsteg. Som ett alternativ till Comply AND explain föreslogs Comply OR explain, som vi i Sverige exempelvis har för Svensk kod för bolagsstyrning.

Certifierings-strategi

Certfied Internal Auditor (CIA) togs fram av IIA 1974 och den har länge varit kärnan i IIA:s certifieringsverksamhet. Under 2000-talet kompletterades utbudet med ett antal special-certifieringar (CPEA, CFSA, CGAP, CCSA, IAP, QIAL, CPSA OCH CRMA). Vi har nu ett utbud med nio olika program översatta till 19 språk. Detta har lett till otydlighet kring certifieringarnas förhållande till varandra och det krävs stora administrativa resurser att underhålla så många certifieringsprogram på så många språk.

Vid mötena diskuterades en ny certifierings-strategi som skulle innebära att en del av certifieringarna övergår till att bli s.k. ”Assessment-based certificates” eller diplom, att CCSA integreras i CRMA samt att den framtida marknadsföringen framför allt fokuserar på kärn-certifieringarna CIA och QIAL.

Eventuella ändringar kommer att diskuterad vid IIA Globals styrelsemöte i Dubai i maj.

Ändringar i IIA:s styrningsmodell

Under 2016 påbörjades ett arbete för att förnya IIA Globals styrmodell. Vid Global Council föreslogs ett antal ändringar:

1. Ändringar i styrelsen

Antalet minskas från 38 till 17, med större fokus på kompetens hos den enskilda ledamoten framför representativitet. Även personer som inte innehar CIA och som inte är medlemmar i IIA skulle tillåtas sitta i styrelsen i minoritet. Det minskade antalet medlemmar innebär att man skulle avskaffa det verkställande utskottet.

2. Global Council bir Global Assembly Förslaget är att dagens Global Councl – som är ett rådgivande organ – ska bli Global

Assembly, mer likt vårt svenska årsmöte. Det skulle i så fall krävas att vi som nationellt institut kan utse en person som kan medverka som representant ca 3 år, och som då dels representerar Sverige vid de årliga mötena och även engageras vid online-möten, enkäter och andra möten under året. Global Assemlby skulle då ha en röst i frågor gällande:

a. Strategi

b. Nya områden/risker

c. IPPF

d. Viktiga budskap i lobby-frågor

e. Ändringar/nya certifieringar

f. Globala initiativ inom kompetensutveckling

g. Global forskning

Om arbetet fortsätter enligt plan kommer vissa ändringar att ske inför Global Council 2019 och det första Global Assembly kommer att hållas 2020